Projekty‎ > ‎Aktuální projekty‎ > ‎

Komplexní sociální služby v Javorníku a okolí
Název projektu: Komplexní sociální služby v Javorníku a okolí
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/A8.00006


Cíl projektu :
Hlavním cílem projektu je posílení sociálního začleňování 109 příslušníků vyloučených romských komunit na Javornicku, prostřednictvím zajištění fungování souboru sociálních a fakultativních služeb, jež byly investičně podpořeny v rámci IOP.

Specifické cíle projektu jsou:
- Zajištění fungování realizačního týmu, který bude poskytovat kvalitní a dostupné služby.
- Zvýšení prevence bezdomovectví v regionu - rozšíření počtu lůžek ve službě azylové bydlení.
- Vytvoření podmínek pro koordinované působení sociálních služeb a dalších činností podporujících integraci a návrat na trh práce - synergické působení aktivit, předávání klientů mezi zařízeními (ověřitelné dlouhodobě snížením nezaměstnanosti u cílové skupiny).
- Posílení spolupráce s místními organizacemi a subjekty.


Obsah projektu :

Cílem obou projektů je zajištění poskytování několika vzájemně provázaných sociálních služeb a navazujících činností na Javornicku.
Jedná se o následující sociální služby:
-    Terénní programy
-    Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
-    Azylové domy
Dále jsou součástí projektu i tyto fakultativní činnosti:
-    Volnočasové aktivity pro mládež
-    Odborné poradenství (pracovní a dluhové)
-    Vzdělávací aktivity (tréninková a výcviková pracoviště)
Smyslem projektu je umožnit začlenění příslušníků sociálně vyloučených romských komunit do většinové společnosti, zajistit pro ně dostupné a kvalitní sociální služby a tím umožnit jejich zapojení či návrat na trh práce.


Informace o projektu :

Ester z.s.

Bílý potok 152, 79070 Javorník

Tel.: 583 035 342

Abraham  Staněk
Projektová výzva : Výzva pro předkládání GP 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo výzvy : A8

Název výzvy : OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín zahájení : 1.2. 2014

Termín ukončení : 30.6. 2015


Obsah:

Terénní programy
o    Zhoršená situace v regionu přináší nárůst počtu osob, které žijí na okraji společnosti, migrují, jsou mimo evidenci ÚP, bez trvalého bydliště, přežívají u příbuzných a známých, podílí se na drobné i závažnější trestné činnosti.
o   
Služba realizuje aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů, nespecifické poradenství a distribuci uživatelů s použitím rozhovorů v průběhu kontaktu či intervence, doprovodu, jednání v zájmu klienta, emocionální podpory.
o    Služba je anonymní, její aktivity jsou soustředěny na vyhledávání těchto osob a nabízení záchytných programů: podpora resocializace, zajištění základních prostředků pro život, motivace ke spolupráci v rámci služby, zajištění lékařské péče, podpora klienta ve snaze přijmout nabízený plán.
Azylové bydlení
o    ve své modifikované podobě jako Azylové bydlení pro rodiny s dětmi. Takto je realizován v jednotlivých bytech pro ucelené rodiny v lokalitě Uhelná, Javorník, Bílá Voda. Dle potřeby a možností azylové byty vznikají na přechodnou nutnou dobu i v jiných lokalitách.
o   
Nově se zařazuje do této služby zařízení vybudované v rámci IOP v Travné. Toto zařízení slouží klientům, kteří nemají své sociální zázemí, často jsou bez rodinného zázemí. Zařízení slouží k dlouhodobějšímu pobytu a mimo základní zákonem dané povinnosti poskytovatele služby je poskytována formou fakultativních činností a programů koordinovaných v rámci celého projektu řada dalších aktivit, které se příjemci této služby v rámci svých IP účastní, a do kterých se zapojují. Zde bude mít služba do určité míry charakter tréninku k samostatnému bydlení a získání dalších kompetencí k samostatnému životu.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS)

o    S uživateli budou vyjednány a zpracovány individuální plány řešení problémů včetně případného předání dalším službám a spolupráce s dalšími programy.
o   
Základní změnou v rámci projektu, oproti původnímu stavu, je rozšíření dostupnosti služby v její ambulantní formě (zřízení centra v Uhelné pro obyvatele obce v níž je největší koncentrace sociálním vyloučením ohrožených Romů v regionu a zřízení centra v Javorníku, který je spádový pro ohrožené osoby díky sídlu úřadu práce, sociálního odboru pro správní obvod a spádové základní školy) a posílení kapacity služby. Dále jde o rozšíření kapacit a dostupnosti fakultativních činností služby díky rekonstrukci prostor pro vzdělávací a volnočasové aktivity služby.

Tréninkové pracoviště

o    V této aktivitě budeme také využívat našeho tréninkového pracoviště - kavárny Hawai se 16 pracovními místy. Zapojení cílové skupiny do této iniciativy formou tréninkové a vzdělávací aktivity má řadu pozitivních dopadů a cílů. Mimo možnost aktivního trávení části volného času a přivýdělku, jde i o pracovní rozvoj v kontrolovaném prostředí a možnost získat osvědčení.

Pracovní a dluhové poradenství

o    Aktivita je zajišťována dvěma způsoby:
o   
Ambulantně v Javorníku a Uhelné v centrech sociálních služeb o.s. Ester. Zde jsou programy dostupné denně v urč. časovém rozmezí jako základní poradenská a asistenční činnost, dále jako cílená individuální činnost na základě dohod s konkrétním klientem.
o   
Terénní forma je poskytována denně v různých místech. Jedná se o bytový dům v Bílé Vodě a odloučené lokality. Je úzce provázána s prací SP projektu, kteří v terénu dlouhodobě pracují a situaci klientů dobře znají. Terénní forma poskytování této služby je zdůvodněna finanční situací klientů a také nedostupností odloučených lokalit v pohraničních a horských oblastech.
Volnočasové aktivity pro děti a mládež

o    Aktivita je rozdělena do dvou provázaných a spolupracujících segmentů:
o   
Práce s mladými "teens" a práce s mladými "adults". Odlišuje je individuální přístup CS k trávení volného času a ochota tento přístup změnit. Jde především o výchovné působení na CS, jejíž situace je ne vlastní vinou silně poznamenaná dlouhodobým životním stylem, který nelze jednoduše změnit. "Teens" jsou mladí, kteří nemají pevné vztahy, případně jsou bez dětí a ochotni se zapojit do řady nabízených a společně tvořených aktivit.
o   
"Adults" je skupina mladých, kteří již mají své "pevné" závazky k partnerovi a často zakládají či již mají vlastní rodinu. S touto skupinou je práce koordinována i v trávení volného času, či jeho organizování.
o   
Aktivity se budou soustředit do spádových oblastí a center v Javorníku a Uhelné.
o   
Stimulem je i možnost participace členů CS na aktivitách, jež se řadí k výběrovým a mají mezi mladými svou prestiž a cenu - výlety, účast v soutěžích mimo region, zapojení se do aktivit tréninkového pracoviště, podpora Nadačního fondu Ester pro nejlepší studenty, stáže včetně zahraničních v rámci programů Ekologického centra atd.