Sociální rehabilitace

„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057


Obecné poslání organizace Ester z.s.

Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm


Sociální rehabilitace
je určena pro osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, kombinovaným) a jiným zdravotním postižením, chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.


Poslání sociální služby Sociální rehabilitace

Posláním služby je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti vedoucí k jejich zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Co nabízíme
 • pomoc při řešení dluhů a hospodaření s penězi
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod při jednání na úřadech
 • pomoc při vyjednávání s majiteli bytů
 • pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.)
 • asistence při získávání zaměstnání
 • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi, organizacemi a službami
 • služba je bezplatná
Pro koho je služba určena

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

– které nejsou schopni sami, bez vnější aktivní pomoci, podmínky svého života změnit a změnu udržet. V této skupině identifikujeme tyto výrazné podskupiny: etnické menšiny, mladí lidé, dlouhodobě nezaměstnaní, bez vzdělání a odborných dovedností (často se zkušeností s drogovou a alkoholovou závislostí,s výkonem trestu odnětí svobody), lidé v penzijním věku,  osoby s duševním onemocněním, převážně z okruhu schizofrenie, neurotických a afektivních poruch.

Sociální služba je určena popsaným skupinám, žijícím trvale nebo přechodně na území okresu Jeseník. Specificky se jedná o mikroregion Javornicko a Žulovsko.

Podmínky poskytnutí služby
 • Prosíme kontaktujte vedoucího služby, který vám sdělí všechny podrobnosti
Oblastní působnost služby
 • Sociální služba je určena popsaným skupinám, žijícím trvale nebo přechodně na území okresu Jeseník. Specificky se jedná o mikroegion Javornicka, Vidnavska a Žulovska.


Podrobný popis

Služba obsahuje následující činnosti dle par. 70 zákona o sociálních službách:
 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k

sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba v rámci těchto činností nabízí dle potřeb společně formulovaných s uživatelem především pomoc při řešení předlužení, asistenci při komunikaci s institucemi, zprostředkování specializovaných služeb především právních, zprostředkování programů zvyšování kvalifikace a pomoc při hledání a získání zaměstnání a podporu při udržení bydlení – asistenci při vytváření a plnění splátkových kalendářů a mediaci problémových situací s majiteli bytů a sousedy.

Cíle služby

 • Samostatná údržba a péče o domácnost (úklid, údržba, účast na schůzích)
 • Uživatel samostatně navazuje a udržuje společenské kontakty (doprovázení, nácviky, atp.) – udržet a rozvíjet sociální kompetence uživatele
 • Ekonomická/finanční stabilita (prevence zadlužení, nácvik dovedností zacházení s financemi, pravidelné platby, sledování spotřeby energií, atp.)
 • Zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získání uplatnění na trhu práce (získání, obnovení a udržení pracovních návyků


Základní principy služby

 •          Služba je založena na principu partnerství, tj. s uživatelem vytváříme vztahy postavené na vzájemné důvěře, otevřenosti, rovnocennosti a odpovědnosti.
 •      Služba je poskytována smluvně. Smlouvy jsou uzavírány dobrovolně a svobodně, jsou projevem vlastní vůle uživatele  Uživatel má právo uplatňovat svou vůli a realizovat svoje potřeby, pokud to neodporuje uzavřeným dohodám a cílům služb
 •      Službu poskytujeme plně v souladu se základní listinou lidských práv a svobod
 •        Individuální přístup - služba je poskytována na základě dohodnutých cílů a plánů
 •      Podporujeme uživatele k samostatnosti a soběstačnosti
 •      Službu nelze poskytovat anonymně
 •      Služba je bezplatná – ambulantní a terénní forma


Služba je poskytována bezplatně především v prostředí domácností uživatelů, některé úkony mohou být poskytovány ambulantně v kanceláři.

Před zahájením služby jsou vyjednány podmínky poskytování služby a v případě základní shody je podepsána smlouva, která upravuje způsob poskytování služby a způsob ukončení spolupráce.


Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Kontakt na pracovníky:

Alena Dvořáková - vedoucí služby

tel.: 727/973 332

e-mail: alena.dvorakova@esterzalesi.eu


Markéta Krejčová -  vedoucí střediska terénních služeb a sociální pracovník

tel.: 702/160 034

e-mail: marketa.krejcova@esterzalesi.eu
Místa poskytování služby:
 

Kontaktní místo č.1 - Polská 492, 790 70 Javorník
Konzultační hodiny: Po - Pá od 8.00 - 16.00 hod

Kontaktní místo č. 2 -  Školní ulice 73 (Kavárna Hawai), 790 70 Javorník
Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 do 16:00 hod

Kontaktní místo č.3 - Uhelná 68, 790 70 Javorník
Konzultační hodiny: Po - Pá od 8.00 - 16.00 hod
Ċ
Roman Výborný,
25. 4. 2016 4:31
Ċ
sr2017.pdf
(339k)
Michaela Matoušová,
13. 6. 2017 5:20