Klub matek Uhelná

Cílová skupina: matky ze sociálně znevýhodněného prostředí

O programu: V rámci klubu bude docházet k pravidelnému setkávání matek dětí ze sociálně vyloučeného prostředí.

Klientky klubu zde budou mít otevřený prostor k diskusím, které souvisejí nejen s výchovou a vzdělávání jejich dětí. Aktivity klubu jsou přizpůsobeny tématickým okruhům, které vycházejí z aktuálních potřeb klientek samotných.

Cílem této aktivity je ukázat klientkám výhody, které plynou z dosažení určitých stupňů vzdělání jejich dětí. Dalším cílem je motivace k podpoře vzdělávací dráhy a zajištění potřebné domácí přípravy pro děti a zvyšování sociálních dovedností.

V klubu matek s dětmi bychom se věnovaly mimo jiné problematice domácího násilí. Domácí násilí bolí dvojnásob, protože přichází opakovaně v podobě hrubých slov, která říká blízký člověk a v podobě ran, které rozdávají ruce „milovaného“ člověka. Strašné je však také proto, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů a rodinných domů, převážně beze svědků a bez důkazů. Mít možnost o domácím násilí otevřeně promluvit a začít tento problém řešit, je nalézáním cesty z bezvýchodné situace. 

 Dílčí cíle

  • samostatnosti při péči o sebe a své děti (aby získali přiměřené bydlení, měli   pravidelný příjem ze zaměstnání či sociálních dávek a vlastní životní vizi)

  • využívání veřejných institucí

  • obnovení přirozené vztahové sítě

  • zajištění všestranného rozvoje dětí: jejich schopností, dovedností, sociability, smysluplného trávení volného času a začleňování

  • posílení ochrany před sociálně patologickými jevy ve společnosti


    Foto z akci: 


        Víkend ve velké tělocvičně v Javorníku