Předškolní vzdělávání

Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí předškolního věku, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení v několika regionech ČR. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v MŠ, neboť jim v tom brání četné socio-kulturní bariéry a fyzická nedostupnost mainstreamových MŠ. Pokud do mateřských škol docházejí tak se často setkávají s bezradností pedagogů, kteří nejsou na vzdělávání těchto dětí připraveni a nemají k tomu ani dostatečnou metodickou podporu. Při vstupu na základní školu pak tyto děti selhávají. Projekt nabízí nízkoprahovou alternativu k insititucionalizované předškolní přípravě, která se zaměří nejen na vzdělávání dětí, ale i na rozvoj kompetencí rodičů v oblasti vzdělávání dítěte. Pedagogům mateřských škol potom projekt nabízí konkrétní nástroje, jak pracovat se sociálně vyloučenými dětmi. Odpovědným institucím projekt navrhuje systémová řešení, která povedou ke zvýšení počtu sociálně znevýhodněných dětí, které absolvují předškolní vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0080

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo výzvy: 14

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.2

Žadatel projektu

Člověk v tísni, o.p.s.

Partner projektu

Občanské sdružení ESTER

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.