Dobrovolnictví

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba o.s. Ester

V naší organizaci působí 4 dobrovolníci.

Dobrovolníci v naší organizaci se zúčastňují volnočasových aktivit s dětmi, výletů a doučování dětí.

Dobrovolnická služba v jiných organizacích

Naše organizace vyškolila 7 dobrovolníků pro jiné přijímající organizace:

  • INSTITUT KRISTA VELEKNĚZE v Bílé Vodě
  • Občanské sdružení CENTROM v Ostravě
  • Město VIDNAVA

Co dobrovolníkům poskytneme?

  • Možnost získat nové zkušenosti, zvýšit si kvalifikaci
  • Zajištění stravování nebo finančních prostředků pro nákup stravy
  • Proplácení cestovného
  • Zajištění pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku a zdraví
  • Placení důchodového pojištění – je-li dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin kalendářním týdnu

Podrobné informace o projektu:

Ministerstvo vnitra ČR odbor prevence kriminality

Akreditace udělena dne 16.6.2011

Číslo akreditace: Č.j.: MV – 36980-9/OP-2011

Po vypršen tříleté akreditace v roce 2011 byla napsaná nová žádost o akreditaci , kterou vydává Ministerstvo vnitra ČR odbor Prevence kriminality. Připravit podklady pro novou akreditaci vyžadovalo často doplňovat žádost o stále nové a nové písemnosti. Měli jsme zájem získat akreditaci, a proto nám nezbývalo než trpělivě plnit požadavky MV. Žádali jsme o působení dobrovolníků v sociálních službách a v civilním sektoru . Novou akreditaci jsme získali, ale jen v oblasti působení v sociálních službách.

Občanské sdružení Ester je vysílající i příjímající organizací ( vysílající organizace školí dobrovolníky pro jiné organizace a přijímající organizace vyškolené dobrovolníky nechává ve své organizaci pro svou potřebu).

Dobrovolníkem se může stát každý komu je 15 let a více a má chuť ve svém volném čase pomáhat potřebným lidem.

Po dohodnutém termínu proběhne školení , na kterém je uchazeč o dobrovolnickou službu seznámen se základními právními předpisy,zákonem o Dobrovolnické službě 198/2002 Sb., zákonem o Sociálních službách 108/2006 Sb., Zákoníkem práce a BOZP, činnostech v o.s. Ester, etickým kodexem, se službami sociální prevence a se základy první pomoci. Po úspěšném dokončení školení je s dobrovolníkem sepsaná krátkodobá nebo dlouhodobá smlouva o dobrovolnické službě, vydané osvědčení o absolvování školení a registrační průkazka dobrovolníka.

Dobrovolník, který působí v oblasti sociálních služeb, je povinen předložit aktuální výpis s Rejstříku trestů