Veřejná služba

ESTER z.s. je organizátorem Veřejné služby (dále jen „VS“)

Základní informace:

VS je upravena zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. § 24 odst. 1 písm. f) říká, že osobě, která pobírá dávku příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců a není osobou, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, osobou prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných ÚP ČR, osobou výdělečně činnou, osobou invalidní ve 2. stupni a osobou, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci, je snížena částka živobytí na existenční minimum což činí 2.200 Kč. K prvnímu snížení může dojít již v srpnu 2017.

Pojetí veřejné služby

 • Výkon VS je předně nabízen osobám, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň jsou příjemci dávek hmotné nouze.
 • Pomoc v záležitostech, které jsou v zájmu společnosti.
 • Různorodé činnosti na veřejné službě.
 • Organizace Úřad práce ČR (možnost dohody s obcí nebo dalším subjektem).
 • Zajištění organizace veřejné služby v rámci veřejně prospěšných prací.
 • Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.
 • Bonifikace nebo sankce na příspěvku na živobytí po 6 měsících jeho pobírání.
 • Vykoná-li příjemce dávky HN veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin za měsíc, nejenže se mu částka živobytí nesníží na existenční minimum, ale částka živobytí mu bude zvýšena o polovinu rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem tj. o 605 Kč.

Koho se veřejná služba netýká:

 • osoby starší 68 let,
 • poživatelé starobního důchodu,
 • osoby invalidní v II. a III. stupni invalidity,
 • osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství,
 • rodiče celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírající rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení,
 • osoby osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II., III. a IV. stupni a tyto osoby závislé; u dětí do 10 let věku i I. stupeň,
 • nezaopatřené dítě,
 • osoby dočasně práce neschopné,
 • osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
 • osoby výdělečně činné,
 • zaměstnanec, kterému nebyla v termínu vyplacena mzda nebo odměna,
 • osoby, které se prokazatelně účastní na projektech organizovaných KrP ÚP,
 • osoby vykonávající veřejnou službu alespoň 20 h/měsíc.

Smysl veřejné služby

 • rozšíření možností zachování pracovních dovedností a obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných
 • udržení pracovní disciplíny,
 • zvýšení možnosti k uplatnění na trhu práce
 • rozšíření sociálních kontaktů, využití potenciálu dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení jejich společenského statutu
 • účast na aktivitách obce,
 • omezení nelegální práce aj.

Postih vykonavatele VS

 • vykonavatel na VS přestane docházet - nesplní podmínku 20 hodin - dávka snížena na EM (není-li jinak aktivní)
 • organizátor není s vykonavatelem spokojený - ÚP ČR odstoupí od Smlouvy o výkonu VS - dávka snížena na EM
 • ÚP ČR pro klienta nemá VS, kterou by mohl vykonávat dávka snížena na EM, případně klient vykonává některou z aktivit APZ (aby nedošlo ke snížení, musí prokázat aktivitu)
 • bezdůvodné odmítnutí klienta organizátorem - dávka snížena na EM - intenzivnější práce s klientem na úseku ZAM

V rámci výkonu Veřejné služby, která je vykonávané u ESTER z.s. daná osoba může vykonávat tyto pozice:

 • Činnosti při zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
 • Pomocné činnosti při ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 • Pomocné činnosti při pořádání, průběhu a ukončení široké veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniku
 • Pomocné činnosti v oblasti poskytování sociální péče

Kontakt na pracovníky:

Roman Výborný

tel.: 584 440 151

email: roman.vyborny@esterzalesi.eu

Abe Staněk

tel: 583 035 342

email: abraham.stanek@esterzalesi.cu