Děti 21.století

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program Fond pro NNO podporuje projekt Děti 21. století

Děti 21. století

Nezisková organizace ESTER z. s. odstartovala 1. dubna 2015 nový projekt pod názvem Děti 21. století. Cílem projektu je díky vytvořené cílené metodice a edukativním pracovním pomůckám podpořit rodiny s dětmi v předškolním věku při výchově a vzdělávání dětí do 6 let. Do projektu bude zapojeno 20 dětí a jejich rodičů.

Klíčovými aktivitami projektu jsou vytvoření metodiky pro přímou práci s předškolní dětmi, která by dala již realizovaným aktivitám výchovně-vzdělávací rámec a posunula by tak organizaci o krok kupředu. Dále je to výroba edukativních pomůcek se sebekontrolní funkcí, které budou kvalitní a zároveň připravené pro děti se specifickými potřebami na míru. Poslední aktivitou je samotná práce s dětmi a rodiči v souladu s vytvořenou metodikou a prací s pomůckami, která bude pomáhat dětem vyvíjet se přirozeně a dávala jim šanci na úspěch.

Projekt zároveň reaguje na nedostatečné personální a provozní kapacity v mateřských školách, často zbytečné umisťování dětí do ústavní péče a avizované změny v předškolním vzdělávání - povinný předškolní rok či rušení praktických škol. Aktivity budou realizovány až do 31. března 2016 a bude ukončen konferencí, o které bude organizace veřejnost i potencionální zájemce o problematiku informovat.

Partnerem projektu Děti 21. století je Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava. Partner zajišťuje především metodickou podporu přímé práce s dětmi. Věříme, že projekt je pilířem pro dlouhodobou spolupráci obou organizací nejen v péči o předškolní děti.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009 – 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem.

Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

ESTER z.s., Bílý Potok 152, 790 70 Javorník

Email: os.ester@seznam.cz. Web: www.esterzalesi.cz.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava, Repinova

19, 702 00 Ostrava

Email: info@rcchaloupka.cz. Web: www.rcchaloupka.cz.

Vláda žene děti povinně do školky, neziskovky mají jiný lék

Javorník – Vláda jedná o úpravě školského zákona, podle níž by děti musely povinně do posledního ročníku mateřské školy. Opatření naplánovala na školní rok 2017. Doufá, že pomůže dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, o jejichž přípravu na školu má jít především.

Úsilí ministrů napravit nerovnosti ve vzdělávání předškolních dětí má však i své odpůrce. Podle nich je opatření příliš tvrdé, navíc prohloubí nedostatek míst pro tříleté děti, jejichž rodiče potřebují jít do práce. Vynaložené peníze podle expertů na vzdělávání navíc nebudou mít pozitivní efekt.

„Hledejme jiné mechanismy, jak rodiče přesvědčit o tom, že mateřská škola či jiné předškolní, stejně kvalitní zařízení, je výhodné,“ reagoval na rozhodnutí kabinetu pro Český rozhlas uznávaný dětský psycholog Václav Mertin. Podle něj je potřeba do vzdělávání dětí zapojit především jejich rodiče, pro rozvoj schopností dětí je to nezbytné.

Neziskovky vzdělávají už teď

Zejména v sociálně vyloučených lokalitách je právě tato potřeba aktuální. Vláda už si stanovila cíle, jak dětem v těchto oblastech zajistit rovné a kvalitní vzdělání, na jejich diskriminaci, zejména pak romských dětí, už léta upozorňuje Evropská unie. Poukazuje zejména na to, že právě tyto děti končí neprávem v praktických třídách. Povinný rok předškolní docházky má být jedním z nástrojů, jak nerovnosti ve vzdělání odstranit a začlenit tyto děti do běžného vzdělávacího proudu.

V sociálně vyloučených lokalitách však už léta a bez ohledu na vládní rozhodnutí pracují se sociálně i jinak znevýhodněnými dětmi zejména neziskové organizace, které jsou závislé především na národních i evropských dotacích. Většina z nich spolupracuje s obcemi, zřizovateli mateřských a základních škol.

Na Javornicku takto už léta působí nezisková organizace Ester. Jeho zakladatelé vidí stejně jako psycholog Mertin šanci pro sociálně znevýhodněné děti v trpělivé práci s jejich rodinami. Mnozí rodiče ani nedokáží rozvíjet schopnosti svých dětí, sami nemají ze školy a svých rodin potřebné znalosti a zkušenosti, jiné se o vzdělání svých dětí nezajímají vůbec.

Ester z.s. pracuje s oběma typy rodin, a to i díky projektu Děti 21. století, který do vzdělávání předškolních dětí zapojuje i rodinu.

„Nástrojem, jak toho dosáhnout, je komplexní rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu dětí předškolního věku ohrožených sociálním vyloučením a zároveň podpora kompetencí rodičů dětí se specifickými potřebami,“ uvedla spoluautorka vzdělávacího projektu Renáta Bílková. Projekt má několik fází, během nichž vedle samotné práce s dětmi probíhá současně vzdělávání personálu v souladu s vytvořenou metodikou.

Pomůcky jako terapie

Zkušenosti ze sociálních lokalit například poukázaly na nedostatek dostupných edukativních pomůcek, které by zlepšily dovednosti dětí.

Ester se zaměřila i na tento nedostatek. Součástí vzdělávacího projektu je i výroba specifických pomůcek, vyrobených v pracovních a terapeutických dílnách organizace v Travné a Bílém Potoce z lokálně dostupných materiálů, především dřeva. Do vzdělávání chtějí autoři projektu zapojit i prvky Montessori pedagogiky, která pracuje se specifickými pomůckami dle jednotlivých vývojových fází dětí.

Partnerem projektu Děti 21. století je Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava. Partner zajišťuje především metodickou podporu přímé práce s dětmi. Věříme, že projekt je pilířem pro dlouhodobou spolupráci obou organizací nejen v péči o předškolní děti.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009 – 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Na řešení nedostatku míst v mateřských školách mohou spolupracovat také neziskové organizace

Javorník – Region Javornicka dlouhodobě trápí nedostatek míst pro děti v mateřských školách, nedostatek kvalifikovaných pracovníků v předškolních zařízení a problém se zajištěním péče pro předškolní dětí se specifickými potřebami. Nezisková organizace ESTER vnímá tento problém intenzivně při práci s rodinami v rámci poskytování sociálních služeb už více než deset let. Organizace teď získala podporu ve formě grantu v rámci EHP fondů pro projekt Děti 21. století, který reaguje na zmiňované problémy, a je tak prvním krokem pro posun od volnočasových aktivit do výchovně vzdělávací roviny přímé práce s předškolními dětmi. Projekt se během jednoho roku bude snažit o vytvoření praktické metodické podpory pro nepedagogické pracovníky a rodiče, dále o vlastní vytvoření kvalitních edukativních pomůcek pro děti se specifickými potřebami a v neposlední řadě bude mít v takto připraveném prostředí možnost pracovat s předškolními dětmi v pravidelném rytmu.

Projekt reaguje nejen na nedostatek míst v mateřských školách, ale také na potřebu podporovat rodiče ze sociálně vyloučených lokalit, s dětmi specifickými potřebami a rodiče minoritních skupin společnosti ve výchově a péči o děti v tom nejdůležitějším období jejich vývoje. Cílem je poskytnout rodinám takovou podporu, aby se předešlo možnému umístění dětí do ústavní péče nebo jejich vyčlenění z hlavního vzdělávacího proudu.

Partnerem projektu Děti 21. století je Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009 – 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.