Zrealizované projekty

Děti 21. století - projekt podporující předškolní děti ze sociálně slabších rodin. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Ekologické centrum - na okraji Javorníku jsme vybudovali Ekologické centrum, které slouží nejenom široké veřejnosti na Jesenicku.

Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku - projekt navrhuje rekonstrukci tří objektů s cílem zajištění zázemí pro poskytování několika vzájemně provázaných sociálních služeb.

Čistá voda pro javornické koupaliště - dokončili jsme zhotovení úpravny a filtrace vody pro bazén koupaliště Červenka v Javorníku

Dětský klub Sabásek - dětem ze sociálně slabých skupin, jež prožívají nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, jsme vytvořili místo pro smysluplné naplnění volného času a zlepšení školního prospěchu

Hledám práci, moc toho neumím - vyučili jsme dlouhodobě nezaměstnané a vytvořili pro ně pracovní místa

Javornicko společně - sociální terénní práce s romskými rodinami

Javornicko společně II - dlouhodobý projekt, v rámci kterého proběhly kurzy a dílny pro nezaměstnané a byla pro ně vytvořena pracovní místa

Kaj džas Romale V - program vzdělávání romských dětí a snahy o nácvik standardního nájemnického chování dospělých v rámci azylového bydlení

Kde domov můj - program pro řešení chronické sociální závislosti a nezaměstnanosti romské komunity, práce s dětmi

ROP - zrekonstruovali jsme dům Tabita v Račím údolí a městské koupaliště Červenka, které jsou využívány jako terapeutické dílny

Středisko vzdělávání, výcviku a tréninku - vzdělávání a rekvalifikace sociálně závislých občanů

Nová naděje - snažíme se, aby se mladí lidé romského původu ve věku 15-26 let za pomoci pracovních a rehabilitačních programů dokázali uplatnit v životě a na pracovním trhu.

Kaj Džas, Romale VI - denní práce s dětmi a mládeží v přípravě pro školu a podporu studia, realizováno ve 4 lokalitách, výchovně vzdělávací a motivační pobyty, prázdninové pobyty a individuální terénní práce. Podpora zaměstnanosti, vytvoření několika pracovních míst ve spolupráci s ÚP Jeseník, kvalifikační kurzy pro mladé Romy bez kvalifikace a to včetně získání rekvalifikačního certifikátu.