Javornicko společně II

Dotační titul:

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V OLOMOUCKÉM KRAJI OPATŘENÍ 3.2 SROP

Program: Společný regionální operační program

Priorita programu: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření priority: 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

Realizátor : Občanské sdružení Ester

Zálesí 111, Javorník 790 70

Tel: 584 440 141, 584 440 211

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz

Web: esterzalesi.eu

IČO : 70599963

Název projektu : Podpora sociální integrace na území okresu Jeseník

Zkrácený název projektu: Javornicko společně II

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.49.3/4962

Cílem grantového schématu bylo - zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc osobám sociálně vyloučeným dosáhnout zaměstnání.

Obsahem projektu je přímá práce s CS která je primárně definována jako práce s :

osobami se zdravotním postižením

příslušníky minorit ( romská a rumunská minorita)

osobami ohroženými krizemi v důsledku sociálního postavení (návraty z výkonu trestů,výkon alternativních trestů, mládež ze sociálně nefunkčních rodin, jednotlivci a rodiny ohrožené sociální izolovaností ).

Komplexní sociální práce s CS má čtyři základní rozměry :

dlouhodobé vzdělávání, získávání nových dovedností, návyků a kvalifikací (Středisko vzdělávání, výcviku a tréninku v Javorníku)

vytváření pracovních míst a zaměstnávání členů CS v OSE, rozšíření a dlouhodobé udržení existujících chráněných a tréninkových dílen , výcvikových pracovišť a podpůrných pracovních míst pro členy CS

podpora chráněného a podporovaného bydlení, udržení a rozšíření současného fondu chráněných a podporovaných bytů určených k tréninkovému a samostatnému bydlení CS (jedná se o důležitý stabilizující faktor v životě CS, bez současného řeší bytových krizí není možné úspěšně pracovat na odstraňování sociální vyloučenosti)

sociální terénní práce, jako doprovodné a propojující asistenční činnosti pro členy CS .Sociální terénní práce s CS má řadu aspektů - terapeutická práce,přímá asistenční činnost, krizová podpora, administrativní asistence rodinám, doprovodná činnost, poradenství a pod.

Projekt je rozdělen na tři základní aktivity:

Aktivita č. 1 – Středisko vzdělávání výcviku a tréninku Javorník (SVVT)

Aktivita č. 2 – Výcvikové dílny a výcviková pracoviště

Aktivita č. 3 – Program vytvoření a realizace pracovních možností se specifickým zaměřením CS.

Aktivita č. 1

Kurz anglického a německého jazyka

Kurz českého jazyka

Kurz počítačové gramotnosti

Kurz všeobecného vědomostního minima

Kurz sanitář - pečovatel

Kurz sebepoznání a motivace

Celkem úspěšně podpořených - 155 osob

Aktivita č. 2

Školní dílna dřevovýroby a dřevěných konstrukcí v Travné

Školní opravárenská dílna

Dílna rukodělných řemesel

Výcviková pracoviště stavebních řemesel – ( rekreační komplex Červenka, terapeutické a rehabilitační pracoviště Račí Údolí )

Terapeutické farma v Bílém Potoce a Zálesí

Celkem úspěšně podpořených - 128 osob

Aktivita č. 3

Vytváření a realizace pracovních míst pro CS v o.s. Ester

V důsledku chronického nedostatku pracovních míst na volném trhu práce, vytváří o.s. Ester ± 40 pracovních míst. Součástí výkonu zaměstnání je získávání kvalifikace znalosti odborných řemesel a řady nových dovedností

Aktivita je realizována ve spolupráci se spolupracujícími institucemi a organizacemi, především s ÚP Jeseník, obcemi regionu a spolupracujícími odbory sociální práce.

Spolupracující instituce, osoby a partneři:

Členové realizačního týmu o.s. Ester

Jagos Petrovice s.r.o.

SABAS s.r.o

Oblastní charita Javorník

Dimitrij Pandadis

Jarmila Damašková

Ing. Vlastimil Drga

Lesy ČR a.s.

Městské kulturní centrum a Město Javorník

Úřad práce ČR Jeseník včetně územních pracovišť v Javorníku a Vidnavě

Odbor sociálních věcí Javorník a Jeseník

Policie ČR Javorník

PMS Jeseník

Obce mikroregionu Javornicko a mikroregionu Vidnavsko – Žulovsko

http://www.strukturalni-fondy.cz

TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A OLOMOUCKÝM KRAJEM