Nová Naděje

Nová naděje

http://www.esfcr.cz

Název projektu: NOVÁ NADĚJE - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V LOKALITÁCH OKRESU JESENÍK

Zkrácený název projektu: NOVÁ NADĚJE

Název projektu anglicky: NEW HOPE - SOCIAL INCLUSION IN REGION OF DISTRICT JESENIK

Doba trvání v měsících: 36

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu: CZ.1.04

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.2.01

Název globálního grantu: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo prioritní osy: 4.3

Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory: 4.3.2

Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Název oblasti podpory:

Číslo výzvy: 19

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP v rámci 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Realizátor

Občanské sdružení Ester

Zálesí 111, Javorník 790 70

Tel: 584 440 141, 584 440 211

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: esterzalesi.eu

IČO : 70599963

Stručný obsah projektu Nová Naděje

Okres Jeseník patří k regionům, kde je stále velké množství lidí ohrožených sociálním vyloučením, zejména mezi ně patří početná romská komunita, viz Gabalův výzkum, průzkumy Světové Banky a současně probíhající etnografický výzkum. Okres Jeseník byl proto vybrán i Agenturou pro sociální začleňování jako jedna z lokalit, kde je nutné se situaci věnovat. I když se situace zlepšila, není však zdaleka vyhráno. Projekt je určen poměrně úzké skupině romské populace, která je tvořena mládeží od 15 do 26 let. Věkové ohraničení není striktní a neodpovídá pouze dikci výzvy, ale především té nejvíce ohrožené skupině. Jedná se o mladou generaci, která pokud nevyjde z návyků na život v sociální "bídě", ekonomického chronického nedostatku a celkové zaostalosti, nemá reálnou šanci na plnohodnotný život uvnitř naší většinové společnosti. Cílem projektu je pilotní formou dokázat v období 3 let, že současná situace je řešitelná prostřednictvím zvýšení kvalifikace a tím zlepšené pozice na trhu práce. Proto chceme vytvořit několik pilotních teoretických a praktických modulů zaměřených na motivaci, adaptaci, pracovní a sociální rehabilitaci. Zásadní změny nutné pro odstranění sociálního vyloučení jsou cestou k trvalé změně a prosperitě nejen této skupiny, ale i všech, kdo jsou s ní svázáni. Na jejím počátku je historie minulých let, řady úspěchů, ale i řada smutných zážitků, které jsme prožívali společně. Vždy však cesta šla dál a to díky slovu Naděje. Lidé musí něčemu podstatnému věřit. To dokazují nejen dějiny národů, ale i každodenní reálný život nás všech. Spolupráce s komunitami, zapojení modelových jedinců a skupin do projektu, to je způsob a součást metodiky realizace. Jsme přesvědčeni, že i podpora z našeho kraje, MPSV a nakonec i z Úřadu vlády ČR jsou hlasem té Nové Naděje, o které hovoří náš spolupracovník z USA v komunitě Velká Kraš. Projekt bude realizován týmem pracovníků a dobrovolníků o.s. Ester v úzké spolupráci s ÚP Jeseník a dalšími organizacemi.

Konference

V březnu 2012 jsme splnili propagaci projektu především uspořádáním dvou konferencí a to dne 2. 3. a 15. 3. 2012.První konference se věnovala cílové skupině, hodnocení přínosu projektu především z pohledu, zkušeností a reakcí členů CS, kteří projektovými aktivitami prošli. Konference se účastnili i hosté, veřejnost a početná skupina zaměstnanců o.s. Ester.Druhá konference byla pro odbornou veřejnost, partnerské a spolupracující organizace, členy samospráv obcí a měst v regionu. Formou panelové diskuze k tématu Naděje Javornicka byl zhodnocen přínos projektu nejen pro samotnou početnou cílovou skupinu, ale také pro většinovou populaci a komunity v regionu. Obě konference byly spontánní, velmi otevřené s řadou výstupů z diskuzí. O konferencích se informovalo prostřednictvím hostujícího MUDr. Hastíka, novináře Jesenického týdeníku, jeho písemná zpráva se tímto dostala k široké veřejnosti.Formou velké nástěnné graficky textově a fotograficky upravené informační tabule jsme připravili průřez celým projektem a jeho aktivitami pro veřejnost.

Konference pořádaná dne 15.3.2012