Terapeutická komunita v Račím údolí

http://www.rr-strednimorava.cz

Stručný popis projektu:

Projekt navrhuje rekonstrukci objektu Domu Tabita v Račím Údolí u Javorníku. Objekt bude sloužit k poskytování sociální služby terapeutické komunity, která je definována zákonem č.108/2006Sb. O sociálních službách jako poskytování pobytových služeb i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společným prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou skupinou předloženého projektu jsou osoby zdravotně postižené, těžce duševně nemocné ( schizofrenie, maniodeprese apod.). Objekt zasáhne 150 uživatelů sociálních služeb a nabídne ubytování pro 18 klientů. Součástí projektu jsou vzdělávací, terapeutické a jiné doprovodné aktivity.

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.12

Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy: 12.2

Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory: 12.2.3

Název oblasti podpory: Rozvoj venkova

Číslo podoblasti podpory: 12.2.3.2

Název podoblastní podpory: Sociální infrastruktura

Číslo výzvy: 03

Název výzvy: Výzva č.03/2008 – pro oblasti/podoblasti podpory 1.2.1, 2.3.2 a 3.2, platná 28.2.2008-5.5.2008

Název projektu: Terapeutická komunita v Račím Údolí

Realizátor : Občanské sdružení Ester

Zálesí 111, Javorník 790 70

Tel: 584 440 141, 584 440 211

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz

Web: esterzalesi.eu

IČO : 70599963

V soutěži Můj projekt ROP Střední Morava se projekt umístil na 186. místě z 430 soutěžních projektů.

http://www.mujprojekt.eu