Středisko vzdělávání, výcviku a tréninku

Projekt 2.1.068 – Středisko vzdělávání, výcviku a tréninku

Kurzy:

o Anglický jazyk

o Počítačová gramotnost

o Německý jazyk

o KPPV

o Rodičovský

o Sebepoznání

o Domovní údržba a) malíř – natěrač

b) dekorace

o Dřevovýroba

o Sanitářka - opatrovník

Seminář:

  • Osobní motivace, individuální plány

Projekt vychází z toho, že v regionu Jesenicka (Javornicka) je situace velmi tíživá (cílový region je rozsáhlé území, řídce obydlené s omezenou strukturou veřejné dopravy a služeb) zvláště pro ty, kteří svou sociální příslušností nebo osobním handicapem nejsou schopni vyrovnávat se s novými požadavky současné společnosti. Vzniká a udržuje se třída lidí, kteří jsou trvale sociálně závislí, nebo směřují k závislosti na sociální podpoře státu. Takto vnímaný pohled na problematiku sociální vyloučenosti nebo ohrožení sociální vyloučeností je umocňován faktem dlouhodobé ekonomické stagnace, která i přes velké snahy vládních iniciativ, operačních plánů a aktivních nástrojů zaměstnanosti není snadno řešitelná. Tato charakteristika současné situace určuje cílovou skupinu v našem regionu.

Proto je hlavním cílem projektu podstatně přispět k integraci specifických skupin obyvatelstva v regionu Jeseníky, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo sociální vyloučení prožívají, a to rozvojemvzdělávání, výcvikem, tréninkem, získáváním rekvalifikace a tím získat konkrétní možnost reintegrace do společnosti. Toto zařízení nabízí aktuální pomoc pro dlouhodobé řešení problému nezaměstnanosti, osobnostních a sociálních problémů, které pramení z tohoto postavení cílové skupiny. Pro lidi s duševním onemocněním, kteří prochází aktivní psychosociální rehabilitací, je zařízení tréninkovým a výcvikovým místem pro znovuobnovení nebo získání nových dovedností a také výraznou pomocí při integraci – cíl rehabilitace.

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby tvořily logický rámec pro co nejširší okruh členů cílových skupin. Tvoří jednotlivé nebo ucelené programy, které jsou zároveň nabídkou pro široký okruh uchazečů. Protože cílové skupiny jsou tvořeny lidmi s různým stupněm vzdělání a dovednostmi, včetně velké skupiny lidí jen se základním vzděláním a bez specifických dovedností, jsou jednotlivé aktivity a programy této skutečnosti přizpůsobeny.

Prvním cílem projektu bylo vytvořit praktické, místně i finančně dostupné a efektivní zařízení, které zajišťuje pro cílovou skupinu obyvatel zázemí, ve kterém jsou realizovány aktivity vzdělávání, poradenství, rekvalifikace, výcviky a tréninky teoretických i praktických dovedností. Tyto programy byly specificky vytvořeny pro různé potřeby cílových skupin tak, aby přinášely aktivní a potřebnou pomoc ve spádovém místě cílových skupin – Javorníku.

Druhým cílem bylo umožnění členům cílových skupin získat nebo si doplnit vzdělání formou školení, seminářů, kurzů a získat nebo si prohloubit specifické znalosti a dovednosti v různých praktických odborných oblastech a oborech formou výcviku a tréninku.

Třetím cílem bylo vytvořit trvalá pracovní místa pro personální obsazení – vzdělávacího, výcvikového a tréninkového střediska v Javorníku.

Čtvrtým cílem bylo vytvoření odborného kvalifikovaného koordinačního střediska, které ve spolupráci s Úřadem práce ČR v Jeseníku bude koordinovat a zajišťovat trvalý a odborně fundovaný chod projektu, a to i po ukončení tohoto projektu.

Cíle projektu byly vytyčeny na základě naší zkušenosti a vycházeli jsme z toho, že vědomosti a dovednosti spolu se získaným sebevědomím, motivací a novými kontakty jsou základem pro udržení našeho klienta v bezpečné vzdálenosti od sociálního propadu. Získané vědomosti totiž dovolují získat další vědomosti, první dovednost otvírá dveře pro další dovednosti a získaný trénink znamená osvojení si návyků, bez kterých není reálné udržení pracovního místa.

Důležitým úkolem projektu bylo zpracování a realizování témat, která propojují nejen jednotlivé sociální skupiny, ale jsou atributem pro rozvoj společnosti a tím i jednotlivců.

Cílová skupina - daná projektem

Jedná se o skupinu lidí, kteří jsou trvale (více než 12 měsíců) sociálně závislí.

Pro přehlednost je možné pojmenovat několik základních charakteristik cílových skupin, se kterými projekt pracuje:

Cílová skupina dlouhodobě nezaměstnaných lidí:

- mladí lidé, kteří nikdy nepracovali

- se základním vzděláním

- Romové

- ze sociálně deprivovaných rodin

- lidé se vzděláním a dovednostmi, kteří v regionu nemají pracovní uplatnění

- lidé prožívající osobní životní krize.

Cílová skupina zdravotně postižených lidí

- s různou formou zdravotního postižení, duševních onemocnění a lidé s kombinovanými vadami včetně mentálního handicapu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky