Za obzor - program pro chronicky duševně nemocné spoluobčany

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je rozšiřování životních obzorů a podpora sociální integrace osob chronicky duševně nemocných

žijících ve vzdálených venkovských regionech Javornicka a Jesenicka.

Dnes žije v tomto kraji podle psychiatrických ambulancí asi 300 osob s dlouhodobou duševní poruchou (1/2 trpí

vážnou formou schizofrenie). Většina z nich setrvává pasivně doma, část je uživateli 2 místních pobytových

sociálních služeb se základním terapeutickým a aktivizačním programem. Svou chorobou jsou paralyzovány ve

společenském životě, profesní kariéře a mají sníženou osobní soběstačnost.

Dostupnost zejména terénních a ambulantních služeb sociální prevence, které učí, rozvíjejí a obnovují schopnost

sebeobsluhy, sociální kompetence a pracovní návyky, je však zatím v obou lokalitách značně omezená

(poskytuje je pouze o.s. Ester a o.s Zahrada dohromady 70 osobám).

Projekt spadá do podporovaných aktivit A.

50 podpořeným osobám budou poskytnuty 3 sociální služby:

- terapeutická komunita

- sociální rehabilitace

- sociálně terapeutické dílny

Pro jejich financování z OP LZZ jsme se rozhodli proto, že nám umožní významnou inovaci (rozvoj terénní a

ambulatní formy služeb, provázání služeb do prostupného modulu a zlepšení evaluace). Projekt doplňuje svým

zaměřením IP Olomouckého kraje, zapadá do celkové mozaiky aktivit o.s. Ester, kdy na sociální služby navazuje

vzdělávání a zaměstnávání v soběstačných dílnách, a má podporu zdejších měst a obcí.

Přínos projektu spatřujeme v tom, že pomáhá lidem s vážnou fyzickou a duševní bariérou překonat její "obzor",

zvládnout její následky a vyhlédnout směrem ke smysluplnému, společensky bohatému životu. Některé může

dále posílit při překonání "obzoru" regionu a hledání životního a pracovního uplatnění jinde (u uživatelů v

terapeutické komunitě např. v místě původního bydliště). Z pohledu sociálních služeb projekt rozšíří

"obzory" (kvalitu a dostupnost) terénních a ambulantních služeb sociální prevence.

Název projektu: "Za obzor" (terapie, aktivizace a rehabilitace osob s duševním omezením na

Javornicku a Jesenicku)

Zkrácený název projektu: "Za obzor"

Název projektu anglicky: "Over the horizon"

Doba trvání v měsících: 32

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu: CZ.1.04

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3..02

Název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo prioritní osy: 4.3

Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory: 4.3.1

Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo výzvy: 86

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.1 - Služby a programy

Realizátor

Občanské sdružení Ester

Zálesí 111, Javorník 790 70

Tel: 584 440 141, 584 440 211

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: esterzalesi.eu

IČO : 70599963

Leták projektu Za obzor ke stažení