Sociálně terapeutické dílny


Obecné poslání organizace Ester z.s.

Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm.

Sociálně terapeutické dílny je registrovaná sociální služba podle par. 67 zák. č. 108/2006 Sb, určená pro lidi s duševním onemocněním.

Naše filozofie přístupu k lidem s duševním onemocněním

Přístup, vnímání potřeb a řešení životních osudů lidí žijících s duševním onemocněním nebo duševní poruchou je v o.s. Ester výsledkem více než desetileté zkušenosti společného života Evy Svobodové, Abeho Staňka a řady spolupracovníků v komunitě s obyvateli pobytových terapeutických a rehabilitačních zařízení. Vytvoření osobního vztahu založeného na společném prožívání života v komunitě, často po řadu let, je základem pro vznik terapeutického a rehabilitačního životního „stylu“ komunity. Stylu, který v mnoha ohledech je nutně svérázný, tolerantní, laskavý, usilující, měnící , ale i nutící, vychovávající , trénující, vzdělávající. Nevyhýbá se řešení a překonávaní nejrůznějších krizí, které jsou tak dobře známými souputníky duševního onemocnění. Především však hledá smysl života.

Jak život komunitě vypadá?

Součástí života v podhůří Rychlebských hor v Travné a Zálesí je komunita plně propojená s tradicí života na venkově, kdy čas všedních dnů je věnován zajišťování potřeb pro denní život, péče o zvířata (koně, ovce, drůbež, psy, kočky), péče o pastviny a řadu dalších aktivit, které patřily a stále patří k modelu prostého, nesobeckého a inspirujícího života jednotlivců i celé komunity. K registrované terapeutické a také ekologické farmě se brzo přiřadily dobře vybavené dílny (rukodělná, dřevodílna, opravárenská, výcviková pila) a také později i tzv. vývviková pracoviště, kde řada z klientů měla a má možnost se zapojit do trénování dovedností, příležitosti pro člověka, který zvládnul své onemocnění, ale i člověka odhodlaného se vrátit do života naplno.


Veřejný závazek

Poslání :

 • Poslání sociální služby je upevnění a podpora pracovních návyků a dovedností a smysluplné trávení volného času.

Cíle:

 • Obnovení, upevnění a zdokonalení pracovních návyků
 • Získání kompetencí komunikace a práce v týmu
 • Získání teoretických znalostí a praktických dovedností (rozvoj hrubé a jemné motoriky) v oblasti řemeslných prací
 • Získání a udržení návyků péče o vlastní osobu

Principy poskytování služby:

 • Služba je bezplatná
 • Dobrovolnost – Vstup do služby je dobrovolný
 • Partnerství - Služba je založena na principu partnerství, tj. s uživatelem vytváříme vztahy postavené na vzájemné důvěře, otevřenosti,rovnocennosti a zodpovědnosti
 • Individuální přístup
 • Přiměřenost – pracovní rehabilitace je přiměřená věku, schopnostem a dovednostem

Sociální služba je poskytována:

 • lidem s duševním onemocněním i chronického průběhu (převážně schizofrenie)
 • lidem s mentálním postižením
 • uživatelům pobytových služeb Ester z.s. (terapeutická komunita)
 • lidem, kteří jsou primárně soběstačni v sebeobsluze

Sociální služba není určena:

 • lidem, kteří nesplňují výše uvedené zadávací podmínky
 • lidem, kteří jsou závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách


Kontakt na pracovníky:

Abraham Staněk Dipl.Ing.

Sociální pracovník

Tel.: 583/035 342

e-mail: abraham.stanek@esterzalesi.eu

Místa poskytování služby:

Kontaktní místo č.1 - Polská 492, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 15:00

Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím