Sociální rehabilitace


Obecné poslání organizace Ester z.s.

Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm

Sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, kombinovaným) a jiným zdravotním postižením, chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Poslání sociální služby Sociální rehabilitace

Posláním služby je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti vedoucí k jejich zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Co nabízíme

 • pomoc při řešení dluhů a hospodaření s penězi
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod při jednání na úřadech
 • pomoc při vyjednávání s majiteli bytů
 • pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.)
 • asistence při získávání zaměstnání
 • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi, organizacemi a službami
 • služba je bezplatná

Pro koho je služba určena

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

– které nejsou schopni sami, bez vnější aktivní pomoci, podmínky svého života změnit a změnu udržet. V této skupině identifikujeme tyto výrazné podskupiny: etnické menšiny, mladí lidé, dlouhodobě nezaměstnaní, bez vzdělání a odborných dovedností (často se zkušeností s drogovou a alkoholovou závislostí,s výkonem trestu odnětí svobody), lidé v penzijním věku, osoby s duševním onemocněním, převážně z okruhu schizofrenie, neurotických a afektivních poruch.

Sociální služba je určena popsaným skupinám, žijícím trvale nebo přechodně na území okresu Jeseník. Specificky se jedná o mikroregion Javornicko a Žulovsko.

Podmínky poskytnutí služby

 • Prosíme kontaktujte vedoucího služby, který vám sdělí všechny podrobnosti

Oblastní působnost služby

 • Sociální služba je určena popsaným skupinám, žijícím trvale nebo přechodně na území okresu Jeseník. Specificky se jedná o mikroegion Javornicka, Vidnavska a Žulovska.

Podrobný popis

Služba obsahuje následující činnosti dle par. 70 zákona o sociálních službách:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k

sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba v rámci těchto činností nabízí dle potřeb společně formulovaných s uživatelem především pomoc při řešení předlužení, asistenci při komunikaci s institucemi, zprostředkování specializovaných služeb především právních, zprostředkování programů zvyšování kvalifikace a pomoc při hledání a získání zaměstnání a podporu při udržení bydlení – asistenci při vytváření a plnění splátkových kalendářů a mediaci problémových situací s majiteli bytů a sousedy.

Cíle služby

 • Samostatná údržba a péče o domácnost (úklid, údržba, účast na schůzích)
 • Uživatel samostatně navazuje a udržuje společenské kontakty (doprovázení, nácviky, atp.) – udržet a rozvíjet sociální kompetence uživatele
 • Ekonomická/finanční stabilita (prevence zadlužení, nácvik dovedností zacházení s financemi, pravidelné platby, sledování spotřeby energií, atp.)
 • Zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získání uplatnění na trhu práce (získání, obnovení a udržení pracovních návyků

Základní principy služby

 • Služba je založena na principu partnerství, tj. s uživatelem vytváříme vztahy postavené na vzájemné důvěře, otevřenosti, rovnocennosti a odpovědnosti.
 • Služba je poskytována smluvně. Smlouvy jsou uzavírány dobrovolně a svobodně, jsou projevem vlastní vůle uživatele Uživatel má právo uplatňovat svou vůli a realizovat svoje potřeby, pokud to neodporuje uzavřeným dohodám a cílům služb
 • Službu poskytujeme plně v souladu se základní listinou lidských práv a svobod
 • Individuální přístup - služba je poskytována na základě dohodnutých cílů a plánů
 • Podporujeme uživatele k samostatnosti a soběstačnosti
 • Službu nelze poskytovat anonymně
 • Služba je bezplatná – ambulantní a terénní forma

Služba je poskytována bezplatně především v prostředí domácností uživatelů, některé úkony mohou být poskytovány ambulantně v kanceláři.

Před zahájením služby jsou vyjednány podmínky poskytování služby a v případě základní shody je podepsána smlouva, která upravuje způsob poskytování služby a způsob ukončení spolupráce.


Kontakt na pracovníky:

Sociální pracovník

Abraham Staněk, tel.: 739 834 103

e-mail: abraham.stanek@esterzalesi.eu

Věra Rumanová, tel.: 702 160 034

e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu

Vedoucí služby

Roman Výborný, tel.: 727 973 332

e-mail: roman.vyborny@esterzalesi.eu


Místa poskytování služby:

Kontaktní místo č.1 - Polská 492, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 15:00 hod


Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím