Terénní programy

Poslání služby terénní programy:

Služba usiluje o zmírňování rizik, které osobám způsobuje sociální vyloučení a život v podmínkách ohrožující život a zdraví.

Cílem terénních programů je:

1) Vyhledávání uživatelů a aktivní podávání informací k řešení nepříznivé sociální situace (plošné působení na všechny uživatele v terénu, a to i bez ohledu na projevení prvotního zájmu ze strany uživatele)

2) Uživatel má zajištěn přístup k dostupnému systému pomoci (asistence a doprovody pracovníků)

3) Zprostředkovávat informace prostřednictvím primárních uživatelů („podchycení“ sekundárních uživatelů)

4) Minimalizace rizik souvisejících s aktuální sociální situací uživatele (odkazování na návazné sociální zdroje, zajištění lékařské péče,dluhové poradenství, potravinová pomoc, atp.)

Komu je služba určena:

Osoby bez přístřeší

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi

Mikroregion – Vidnavsko-Žulovsko-Javornicko

Forma poskytování služby terénní programy:

Služba je poskytována terénně.

Poskytujeme činnosti dle par. 69 zák. č. 108 /2006 Sb.

V případě vhodnosti služba nabízí kontaktní místo, které je se zájemcem/klientem upřesněno.

Zásady poskytování terénních programů:

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je nízkoprahová

Služba může být poskytována anonymně

Služba má charakter individuálního přístupu k zájemci

Služba je poskytována se zárukou dodržování práv uživatelů (dle listiny základních lidských práv a svobod, etického kodexu

a Ústavy ČR

Časové vymezení poskytování služby terénní programy:

Služba je poskytována v pracovní dny od 8.00 hod – 16.00 hod Konkrétní rozsah spolupráce je upraven dohodami, je většinou nepravidelný. V případě, kdy uživatel spolupracuje na změně svého statutu, je poskytování služby orientováno na pravidelný kontakt.

Kontakty jsou uskutečňovány také individuálně mimo vymezenou pracovní dobu

Kontakt na pracovníky:

Jana Salvová - terénní pracovník, jana.salvova@esterzalesi.eu

Roman Výborný - vedoucí střediska terénních služeb, roman.vyborny@esterzalesi.eu

Sociální pracovník - KC Uhelná, KC Hawai (kontaktní místo č. 3,2)

Tel.: 732/237 229 - KC Uhelná

Tel: 732/112 595 - KC Hawai

Tel.: 727/973 332

Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím