Terapeutická komunita

Terapeutická komunita Trend je pobytová sociální služba, dle par. 68 zák. č. 108/2006 Sb.,určená lidem s duševním onemocněním, zejména schizofrenního okruhu. Poskytujeme lidem bezpečné přístřeší, kde jim pomáháme zvládat každodenní péči o sebe a společnou domácnost. K jednomu z cílů rehabilitačního pobytu je návrat zpět do běžného života společnosti.

Dům Trend se nachází v malebném městečku jménem Javorník kousek od hranic s Polskem. Město leží v podhůří Rychlebských hor a je vzdálené od bývalého okresního města Jeseník asi 30 km.

Jedná se o třípodlažní budovu se zařízeným suterénem. V domě jsou umístěny kanceláře organizace a patří k němu i rukodělné dílny. Vlastní Terapeutická komunita se nachází ve druhém a třetím podlaží domu.

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. Po domluvě, je možno mít v pokoji vlastní vybavení.

Kapacita zařízení - maximálně 16 osob

Veřejný závazek

  • Poslání:Posláním služby terapeutická komunita je pomoc a podpora duševně nemocným při zvládání projevů a následků onemocnění v bezpečném, podporujícím a aktivizujícím prostředí.

Cíle:

1) Obnova kontaktu s blízkými osobami a rodinou

2) Získání a udržení kompetencí v oblasti péče o vlastní osobu a domácnost

3) Kompetence navazovat a udržovat sociální kompetence (doprovody, asistence, postupně přechod k samostatnosti)

4) Získání a udržení návyků dodržovat zdravý životní styl (eliminace kouření, abstinence, vlastní aktivita, dodržování denního režimu, účast na volnočasových aktivitách)

5) Prevence relapsu - návratu ataky nemoci (medikace, návštěvy u lékaře, dodržování denního programu, plánování, atp.)

Principy poskytování služby:

  • služba je založena na principu partnerství

  • služba je poskytována smluvně. Smlouvy jsou uzavírány dobrovolně a svobodně, jsou projevem vlastní vůle uživatele a to i těch, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům

  • příjemce má právo uplatňovat svou vůli, pokud to neodporuje podmínkám chodu zařízení, uzavřeným dohodám a pokud svým chováním nezhoršuje svůj zdravotní stav či neohrožuje své okolí

  • Pobyt v zařízení je založen na komunitním režimu s nabídkou rehabilitačních a terapeutických programů

  • Služba je poskytována za úhradu

Sociální služba je poskytována:

  • pro lidi s psychickým onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a z okruhu neuróz

  • službu poskytujeme ženám i mužům ve věku 18 - 70 let

Sociální služba není určena:

  • lidem s drogovou nebo alkoholovou závislostí. Dále není služba určena lidem s poruchami osobnosti

  • lidem se středně těžkou a těžkou mentální retardací, ani lidem s kombinovaným postižením

Kontakt:

Abraham Staněk

(sociální pracovník, vedoucí služby)

abraham.stanek@esterzalesi.eu

Tel.: 739/834 103Podívejte se do naší fotogalerie

Místa poskytování služby:

Kontaktní místo č.1 - Polská 492, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 15:00

Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím